Collection of Rēzekne State Teacher's Training Institute

0740-Rezeknes-Valsts-skolotaju-instituts-04-0032
TranscriberLigaB
CompletedNo
AcceptedNo
Updated2022-03-21 22:10:11
Transcription (text) 3234
31) Čiki, čiki brīnumiņi
Zvirbuls brauca baznīcā
Pieci sirmi kumeliņi
Četri vaska skrituļi.

3235
32) Nes zivtiņ' tavā vaļā
Nu tavā rociņā,
Tumsā naktī, zaļā zālē
Mans bērais kumeliņis.

3236
33) Rikšiem bērīti palaidu
Pa garo sila malu,
Ka man savu līgaviņu
Stāvu rast, neguļot.

3237
34) Kamdēļ tu teku bridi
Kam ūdens tev vajag
Gan' tavam mūžinam
Manu gaudu asariņu.

3238
35) Barga biju nesaliedzu
Ar savām māsiņam,
Kājam krēslu samīdīju
Ar māršām bārdamas.

3239
36) Slauk' māsiņa nam' istabu
Es slaucīju pagalmiņu
Manis dēl tauta jāja
Tev' pa priekšu bildināja.

3240
37) Smuidra gara tautu meita
Staigā ceļu vaicādama
Gudri mani bāleliņi
Malkas ceļu parādija.

3241
38) Krustiem kalta krievu zeme
Margām samargota
Caur krustiņu saule lēca
Caur margam mēnestiņš

3242
39) Jau saulīte aizlaidās
Aiz dziļiem ezeriem
Saskanēja zelta irķlis
Sudrabiņa laiviņā.
Transcribe text
Atslēgvārdi
@@Transcribe@@@@Choose another file@@@@FAQ (in Latvian)@@

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.