Collection of Riga Secondary School No. 2 (1925-1993)

0017-Rigas-otra-vidusskola-01-0072
TranscriberLigaB
CompletedYes
AcceptedYes
Updated2021-11-25 13:21:48
Transcription (text)Rīcepors savu tēvu jautaja Kas tas ir par vienu tādu Kungu
Vecitis tam atbildeja Tas ir tas Kuns [Kungs] ka spēks ir stiprāks ne tavs spēks un ka prāts ir lielaks nekā tavs
Rīcaporus sacija Ak kaut es to Kungu varetu atrast Es labprāt manu spēku gribetu locīt apakš viņa spēka un pēc viņa prāta darīt un viņam kalpot kamēr vien dzīvotajs šini pasaulē būšu
Pēc šīs sarunašanās vēl daudz gadi aizgāje [aizgāja] Tēvs uzreizi drīz sasirge [sasirga] un ar sirsnigām lūgšanām par savu dēlu un sevi saldi nāves miegā aizmige [aizmiga] Te Rīceporus briesmigas sirdssāpes aizgrābe [aizgrāba] un viņš desmits [desmit] dienas kā āraprātigs [ārprātīgs] kokus ar visām saknēm mežā iz rāve [izrāva] un tos citus par citiem pār tēva būdiņu un viņa nomirušam miesām sakrāve [sakrāva] viņš nese [nesa] klints gabalus un tos krāve [krāva] pār tiem kokiem, lai nekāds zvērs viņa tēva miesas nesaplositu Viņš savam tēvam par piemiņu augstu kalnu taisija ko tāļi [tālu] virs zemes un jūras vareja redzet Ļaudis sauce [sauca] to kalnu Tēve [Tēva] mīlestiba[s] kalnu un šis kalns ka viņš to tēvam par mīlestibu taisijis stāves mūžigi kamēr kamēr ši pasaule stāvēs.
Rīcaporus šo pieminešanas kalnu pabeidzis gāje [gāja] meklēt to kungu ka spēks stipraks ir ka viņa spēks un ka prāts lielaks ne ka viņa prāts to kungu visu kunu [kungu] lai viņš tam tvaretu [varētu] kalpot visu savu mūžu Rīcaporus pie kādas smukas pils atnāce [atnāca] un klaudzinaja pie tās balves [velves] vartiem.
Te pils vārtu sargs uzsauce [uzsauca]: Puiš puiš. Kas tur tik dikti sit pie maniem vārtiem ka bultis un eņģes grib izsprāgt ārā? - Tik drīz ka Rīcaporus tos vartus bija atsitis vaļa nāca grāfa saime ar nūjām un suņiem viņam virsu Bet kas tam tikai tuvuma nāce [nāca] to viņš nosite [nosita] un citus šurp un turp ka siseņus izmētaja Grāfs uz pils lievenes izgāje [izgāja] un to ieraudzidams sacija: Svešnieks sargies! Es esmu spēcigs grāfs. Ja tu šos nositisi redzi tad es manu tauri paņemšu un tūkstošiem apbruņoti kara=vīri sapulcesies kas manas pavēlešanas uz mata izdaris. Kalpo manim artavu spēku es tevis došu lielu algu jo manā pils=parabā [pils pagrabā] daudz zelta naudas un mirdzoši dārgi akmiņi apcirkņos un kaudzes sabērti
Rīcaporus tam atbildeja Es esmu vīrs kas kungu mekle Kad tu tāds spēcigs esi kā tu sacijis un kad tavs prāts ir par simtiem un Tūkstošiem tad es tevim gribu kalpot.
Un Rīcaporus darija ka viņš bija sacijis. Viņš pilei [pilij] ūdeni un malku tik daudz sanese [sanesa] ka visa pils saime vareja rokas klēpi likt un katru dienu ka svēdienu [svētdienu] svētit
Aridzan grāfs kādu reizi ta sacija Mans kalps Rīcaporus
Transcribe text
Atslēgvārdi
@@Transcribe@@@@Choose another file@@@@FAQ (in Latvian)@@

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.